Header widget area left
Header widget area right

Proiect de lege privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale

Stanga George
0 comentarii
Comunicate

Stagiile de practică pot fi experiențe extrem de utile pentru tineri sau se pot transforma în motiv de frustrare și în timp irosit. Colegii mei, deputatii Costel Alexe și Claudia Boghicevici, propun o lege a internship-ului cu mai multe garanții pentru tinerii care aleg să facă un stagiu de practică. Potrivit proiectului, stagiarii vor avea, obligatoriu, o fișă a postului și un îndrumător. Totodată, ei vor beneficia de plata CASS și de un certificat de stagiu profesional care le va recunoaște experiența în muncă.

La ultimul recensământ, tinerii între 15 și 24 de ani reprezentau cea mai numeroasă categorie de vârstă în care se încadrează emigranții români. Este unul dintre motivele pentru care susțin cu toată convingerea proiectele și politicile publice în sprijinul tinerilor.

 

 

Proiect de lege privind 
organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale

 

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

 

ART. 1

Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiilor profesionale pentru persoanele fizice cu o vârstă cuprinsă între 16 și 35 de ani, care sunt în cursul efectuării unui ciclu de învățământ sau au finalizat, pentru a facilita tranziţia între şcoală şi piaţa muncii, așa cum acești termeni sunt definiți de prezenta lege.

 

ART. 2

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile au următoarele semnificații:

 1. stagiar – persoană fizică aflată într-un stagiu profesional, cu o vârstă cuprinsă între 16 şi 35 ani, cu excepţia celor care sunt asimilaţi ucenicilor;
 2. stagiul profesional – activitatea desfășurată de stagiar în cadrul unei organizații gazdă care are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice și îmbunătățirea aptitudinilor în vederea dobândirii de competenţe şi abilităţi profesionale, necesare pentru o tranziţie facilă între şcoală şi piaţa muncii;
 3. perioada stagiului profesional –perioada de desfășurare a stagiului profesional, stabilită prin contractul de stagiu profesional, încheiat între stagiar și organizația gazdă, fără a depăşi 12 luni;
 4. contractul pentru stagiul profesional – contractul individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată și în temeiul căruia o persoană fizică, denumită stagiar, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane fizice autorizate sau juridice denumită organizație gazdă;
 5. îndrumător – persoana desemnată de organizația gazdă, care primește, ajută, informează, îndrumă stagiarul pe durata contractului, supraveghează activitatea acestuia și efectueazăevaluarea activităţiiacestuia în cadrul organizației gazdă.

 

ART. 3

Obiectivele stagiului profesional sunt:

 1. dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale stagiarilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează stagiul profesional;
 2. prestarea muncii și familiarizarea stagiarilor cu cerințele pieței muncii;
 3. cunoașterea de către stagiari a specificului activității organizației gazdă în cadrul căreia își desfășoară activitatea precum și a exigențelor acestuia;
 4. dobândirea de experiență în muncă și vechime în specialitate, fără a reprezenta stagiu de cotizare, potrivit legii;
 5. facilitarea și stimularea accesului studenților și absolvenților pe piața muncii.

 

CAPITOLUL II – Cadrul de derulare a stagiului profesional

 

ART. 4

(1) Activitatea stagiarului pe toată perioada stagiului se derulează în temeiul contractului de stagiu, cu respectarea regulamentelor de ordine interioară.

(2) Este interzisă delegarea de sarcini stagiarului ce constau în prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică și practică, prevăzute de contractul de stagiu.

 

ART. 5

(1) Stagiul profesional se organizează pe durata întregului an calendaristic, așa cum este stabilit prin contractul de stagiu.

(2) Stagiul profesional se desfășoară pe o durată cuprinsă între minim o lună și maxim 12 (doisprezece) luni, fără posibilitatea prelungirii contractului de stagiu profesional peste cele 12 luni cumulate persoana/ciclu profesional.

 

ART. 6

(1) În ceea ce privește executarea, modificarea şi suspendarea stagiului profesional, se aplică în mod corespunzător prevederile privind executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programul de muncă pentru un stagiar încadrat în baza unui contract de stagiu este de maxim 8 ore pe zi, fără a depăşi 40 de ore pe săptămână.

 

ART. 7

(1) Organizaţiile gazdă care primesc stagiari care se încadrează în situaţiile menţionate de art.17 alin.(2) lit. a) şi lit.b), din LEGEA nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, beneficiază de drepturile prevăzute de art.79-81 din actul normativ menţionat privind subvenţionarea locului de muncă pe perioada stagiului profesional, dar nu mai mult de 12 luni de:

 1. a) 1 salariu de baza minim brut de ţara, în vigoare la data încadrării în munca, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
 2. b) 1,2 salarii de baza minime brute pe ţara, în vigoare la data încadrării în munca, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
 3. c) 1,5 salarii de baza minime brute pe ţara, în vigoare la data încadrării în munca, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

(2) În situaţia în care valoarea remuneraţiei stabilite în contractul de stagiu este superioară celei prevăzute de alin.(1) diferenţa este suportată de organizaţia gazdă.

(3) Remunerarea stagiarului de către angajator, inclusiv valoarea de bază a remunerării, nu este considerată salariu şi nu poate fi asimilată salariului din punctul de vedere al contribuţiilor la sistemul de asigurări sociale de stat şi de şomaj.

 

 

 

ART. 8

(1) Îndrumătorul poate fi desemnat de organizația gazdă dintre salariaţii calificaţi ori dintre colaboratori sau poate fi chiar persoana fizică autorizată.

(2) Un îndrumător poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 stagiari.

(3) Exercitarea activităţii îndrumatorului se include în programul normal de lucru al acestuia.

(4) Nu poate avea calitatea de îndrumător salariatul sau colaboratorul care a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin.(1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile legii.

 

ART. 9

Îndrumătorul are următoarele obligaţii:

 1. a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul stagiului profesional;
 2. b) propune modalităţi de rezolvare a sarcinilor repartizate stagiarului;
 3. c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de stagiar;
 4. d) efectuează evaluări scrise lunare ale stagiarului;
 5. e) întocmeşte, la sfârşitul stagiului, un raport de evaluare în vederea evaluării stagiarului.

 

ART. 10

(1) Raportul de evaluare menționat la art. 9 alin. e) cuprinde următoarele elemente:

 1. a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;
 2. b) aptitudinile pe care le-a dobândit stagiarul în urma îndeplinirii atribuțiilor stagiului;
 3. c) conduita stagiarului pe durata stagiului profesional;
 4. d) concluzii privind desfăşurarea stagiului profesional.

 

ART. 11

În cazul modificării, suspendării sau încetării contractului individual de muncă sau de serviciu al îndrumătorului respectiv contractul de prestării servicii al îndrumătorului, acesta întocmeşte raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de stagiar până în acel moment, iar organizația gazdă trebuie să desemneze un alt îndrumător, care va întocmi la rândul său un raport de evaluare pentru perioada rămasă până la finalizarea stagiului.

 

ART. 12

(1) Evaluarea activităţii stagiarului se realizează de către îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, printr-un raport de evaluare.

(2) În situaţia în care raportul de evaluare conţine propunerea de a primi certificatul de stagiu profesional şi de recunoaştere a vechimii în specialitate, acesta va fi înaintat comisiei de evaluare.

 

ART. 13

(1) Îndrumatorul întocmeşteraportul de evaluare şi acorda o notă de evaluare de la 1 la 10.

(2) Raportul de evaluare este analizat de comisia de evaluare formată din minim 3 salariaţi sau colaboratori ai organizaţiei gazdă.

(3) Comisia de evaluare poate solicita prezentarea unei lucări scrise sau practice şi poate modifica propunerea notei menţionate la alin.(1) la întocmirea raportului de evaluare a perioadei de stagiu.

(4) Obţinerea unei note sub 7 în raportul de evaluare prevăzut de alin.(3) nu împiedică obţinerea certificatului de stagiu profesional, dar împiedică recunoaşterea vechimii în specialitate.

(5) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu mentionat la alin.(3) se aduce la cunoştinţă stagiarului, prin notificare scrisă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data redactării acestuia.

(6) Stagiarul nemulţumit de rezultatul evaluării poate contesta în fața angajatorului nota obținută în urma procesului de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.

(4) Organizația gazdă este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

 

ART. 14

În termen de 5 zile de la comunicarea raportului de evaluare finală, organizația gazdă are obligaţia de a elibera stagiarului un certificat de stagiu profesional care să ateste:

 1. a) perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de stagiu profesional;
 2. b) activitățile desfășurate pe perioada stagiului;
 3. c) competenţele şi abilităţile achiziţionate ca urmare a stagiului profesional;
 4. d) calificativul obţinut şi dacă perioada de stagiu reprezintă vechime în specialitate.

Certificatul de stagiu profesional poate atesta inclusiv efectuarea practicii de specialitate obligatorii prevăzute în planul de învățământ, în conformitate cu Legea 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

 

ART. 15

Perioada în care stagiarul a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu constituie:

 1. a) experienţa profesionala;
 2. b) vechime în specialitate, dacă stagiarul este absolvent cu studii superioare în domeniu.

 

CAPITOLUL III – Drepturi şi obligaţii

ART. 16

Stagiarul are următoarele drepturi:

 1. a) să fie remunerat de organizaţia gazdă din finanţările obţinute de la bugetul asigurărilorde şomaj, în condiţiile prezentei legi;
 2. b) să fie remuneratconform art. 7 alin. (2),dacă organizația gazdă și-a asumat această obligație în contractul de stagiu profesional;
 3. c) să beneficieze de asistenţa şi coordonarea oferită de către îndrumătorul desemnat de organizația gazdă;
 4. d) să i se stabilească atribuţii de serviciu care să corespundă pregătirii sale teoretice şi care să îl ajute în achiziţionarea abilităţilor şi competenţelor practice specifice profesiei/meseriei pentru care face stagiul;
 5. e) să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate să crească treptat pe parcursul stagiului profesional;
 6. f) să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale şi perfecţionării cunoştinţelor sale practice;
 7. g) să beneficieze de acces la informaţii care să-i permită consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor;
 8. h) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii și consolidării cunoştinţelor teoretice şi practice;
 9. i) să participe la formele de pregătire organizate pentru stagiari;
 10. j) să beneficieze de evaluare obiectivă;
 11. k) să primească raportul de evaluare şi certificatul de stagiu profesional;
 12. l) să conteste raportul de evaluare şi să solicite reevaluarea;
 13. m) să întrerupă stagiul de internship;
 14. n) să primească asistență la cerere;
 15. o) alte drepturi care decurg din lege sau din convenția părților.

 

ART. 17

Stagiarul are următoarele obligaţii:

 1. a) să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa postului;
 2. b) să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităţilor întreprinse;
 3. c) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării stagiului profesional;
 4. d) să respecte normele de confidenţialitate în desfăşurarea activităţii sale;
 5. e) să depună toate diligenţele necesare obţinerii certificatului de stagiu profesional şi al unui raport de evaluare pozitiv;
 6. f) să nu săvârşească abateri disciplinare referitor la contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul stagiar;
 7. g) să participe la formele de pregătire organizate pentru stagiari;
 8. h) să protejeze datele de confidențialitate ale organizației gazdă;
 9. i) alte obligații care decurg din lege sau din convenția părților.

 

ART. 18

Organizația gazdă are următoarele drepturi:

 1. a) să organizeze procesul de selecţie a persoanei ce vor lua parte la stagiul profesional;
 2. b) să încheie contractul de stagiu şi să anunţe inspectoratul teritorial de muncă asupra acestuia;
 3. c) să monitorizeze şi să evalueze activitatea şi cunoştinţele asimilate de stagiar pe parcursul respectiv la sfârşitul stagiului profesional, prin intermediul îndrumătorilor şi a evaluatorilor, în condiţiile menţionate în prezenta lege;
 4. d) să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul profesional;
 5. e) să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul desfăşurării atribuţiilor sale de serviciu;
 6. f) să exercite controlul asupra modului de desfăşurare şi îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ale stagiarului;
 7. g) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
 8. h) să beneficieze defacilitățile fiscalestabilite prin prezenta lege pentru perioada de stagiu profesional.

 

ART. 19

Organizația gazdă are următoarele obligaţii:

 1. a) să remunereze stagiarul, în condiţiile menţionate în contractul de stagiu profesional;
 2. b) să desemneze un îndrumător care să ghideze stagiarul în vederea formării profesionale în domeniul în care se realizează stagiul;
 3. c) să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice ale stagiarului şi dezvoltării cunoştinţelor practice;
 4. d) să supravegheze activitatea stagiarului pe perioada desfăşurării stagiului profesional;
 5. e) să elibereze stagiarului, la sfârşitul stagiului profesional, certificatul de stagiu profesional în condiţiile prevăzute de art. 15 al prezentei legi;
 6. f) să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract;
 7. g) să respecte programul normal de muncă şi de odihnă al stagiarului;
 8. h) să respecte legislația muncii și de securitate și sănătate în muncă;
 9. i) să informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecintele riscurilor existente.

 

CAPITOLUL IV – Contractul de stagiu profesional

ART. 20

(1) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de stagiu profesional se fac în condițiile respectării reglementarilor Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată.

(2) Contractul de stagiu profesional se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română.

 

ART. 21

Părțile pot conveni ca, la încetarea contractului de stagiu profesional, activitatea să continue prin încheierea unui contract individual de muncă.

 

ART. 22

Modificarea contractului de stagiu profesional este act bilateral fiind necesar acordul părților.

 

ART. 23

Încetarea contractului de stagiu poate avea loc astfel:

 1. a) prin ajungerea la termen;
 2. b) prin denunțare unilaterală, cu notificarea în termen rezonabil atât a celeilalte părți, care nu poate fi mai scurt de 5 zile lucrătoare;
 3. c) prin acordul părților;
 4. d) în alte cazuri prevăzute de părți.

 

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

 

ART.24

(1) Prin derogare de la Codul Fiscal, persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care acordă stagii profesionale, le sunt deduse din valoarea impozitului pe profit contribuțiile la asigurările sociale de sănătate ale stagiarului. 

 

Art. 25

Facilităţile prevăzute la art. 24 se reactualizează în concordanţă cu introducerea unor prevederi mai favorabile prin modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

 

ART. 26

(1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin direcţia de specialitate, monitorizează modul de realizare a stagiilor profesionale.

(2) Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de stagiu, în condiţiile legii.

 

ART. 27

Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele stabilite cu atribuţii de control, conform art. 24, 25, 26 și 27 cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (2), (3), art. 8, art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2), (4), art. 14 alin. (1), (2), art. 19 lit. e), h), i), art. 20 alin. (1), (2).

 

ART. 28

Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,și Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, care se vor aplica în mod corespunzător.

 

ART. 29

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 30

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>