Header widget area left
Header widget area right

Interpelare privind furnizarea inechitabilă a alocaţiei de plasament pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie al Statului

Stanga George
0 comentarii
Comunicate

I N T E R P E L A R E

Adresată: Doamnei Lia – Olguţa VASILESCU

                  Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

De către domnul senator: George-Cătălin Stângă

Circumscripţia electorală:  Nr. 18 Galați

Grupul Parlamentar: Partidul Național Liberal

Şedinţa Senatului din data de: 06 martie 2017

Obiectul interpelării: Furnizarea inechitabilă a alocaţiei de plasament pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie al Statului

 

Stimată doamnă Ministru,

Vă supun atenției situaţia furnizării injuste a alocaţiei de plasament pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie al Statului, de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, instituție aflata în subordinea Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale.

În prezent, domeniul protecţiei drepturilor copilului este reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2005. Prin intrarea în vigoare a acestei legi, a fost instituit “principiul superior al copilului”, drept criteriu fundamental ce stă la baza oricăror decizii luate de autorităţile publice cu privire la persoana acestuia, concomitent cu instituirea rolului primordial al părinţilor în creşterea şi îngrijirea sa, precum şi, caracterul complementar al intervenţiei Statului, prin autorităţile sale publice competente în cadrul acestui proces.

Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) au rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Acestea asigură măsurile de protecţie specială, prestaţiile şi serviciile destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.

Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014 modifică unele articole prevăzute în Legea nr. 272/2004, dintre care ne interesează art. 128, alineatele (1) şi (2), care se modifică și, actualmente au următorul cuprins:

 (1) Pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condiţiile legii, se acordă o alocaţie lunară de plasament, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,20 ISR.

(2) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament copilul sau tutorelui şi este destinată asigurării drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1).” – “Copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi personale.

În continuare, alineatele 3 şi 4 din art. 128 al Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prevăd faptul că:

(3) Alocaţia de plasament se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(4) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului sau s-a instituit tutela, stabilirea dreptului la alocaţie prevăzută la alin. (1) se face începând cu luna următoare celei în care a fost emisă dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată, după caz. 

Ordinul nr.1733/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV aprobă procedura de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament, după cum urmează:

Art. 9.(1) Beneficiază de alocaţie lunară de plasament, denumită în continuare alocaţie, fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului, inclusiv plasamentul în regim de urgenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o persoană sau familie, la asistentul maternal ori la un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat, precum şi copilul pentru care a fost instituită tutela, în condiţiile legii.

(2) Alocaţia se plăteşte persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în plasament copilul, asistentului maternal, reprezentantului organismului privat acreditat ori tutorelui până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, denumiţi în continuare beneficiari.

Art. 13. (1) Dreptul la alocaţie se stabileşte începând cu luna următoare celei în care a fost emisă dispoziţia conducătorului direcţiei generale sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz.

(2) Plata alocaţiei se efectuează începând cu luna următoare emiterii dispoziţiei prevăzute la alin. (1).

În conformitate cu prevederile legale, alocaţia de plasament, ce actualmente este în cuantum de 600 lei/lună, conform ISR, este utilizată pentru achiziţionarea de alimente, rechizite, materiale – igienico – sanitare, echipament, cazarmament, medicamente, alte necesităţi personale, în funcţie de vârsta copilului, starea medicală, nevoile fizice, sociale şi educaţionale ale acestuia. Astfel, scopul primordial al furnizării acestor drepturi băneşti îl reprezintă susţinerea copilului de către persoana/ familia/ asistentul maternal profesionist la care se află în plasament, în vederea asigurării unei stări de sănătate bune, a unui mediu familial echilibrat, propice formării şi consolidării eficiente a deprinderilor specifice vârstei, dezvoltării unui profil moral echilibrat, consolidării unei personalităţi adecvate menite să ducă în timp, la integrarea socio-profesională de succes a viitorului tânăr.

În acest sens, din practica specialiştilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care preiau copiii în sistemul de protecţie al statului şi monitorizează evoluţia acestora în plasament, s-au constatat nereguli, discrepanţe în ceea ce priveşte asigurarea nevoilor sus menţionate, întrucât alocaţia de plasament este furnizată cu luna imediat următoare plasării copilului la persoana/familia/asistentul maternal profesionist, cum este menţionat în Legea 272/2004 şi Ordinul 1733/2015.

Astfel, în practică, pentru ca un copil să beneficieze de alocaţia de plasament în mod corespunzător, acesta ar trebui să fie dat în plasament în ultima zi a lunii, urmând să primească acest drept bănesc începând cu data de 1 a lunii imediat următoare.

În cazul în care un copil este plasat la o persoană/familie/asistent maternal profesionist pe data de 1 ale lunii sau în oricare din zilele lunii respective, prin Dispoziţie în regim de urgenţă sau Hotărâre a Comisiei Pentru Protecţia Copilului, conform actelor normative sus menţionate, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Agenţiile Judeţene pentru Plăti şi Inspecţie Socială, nu îi furnizează acestuia alocaţia de plasament pe luna în curs.

Dar trebuie precizat faptul că multe din măsurile de protecţie au caracter de urgenţă. În conformitate cu prev. art.68 din Legea 272/2004, “plasamentul în regim de urgenţă este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, care se stabileşte pentru copilul aflat în următoarele situaţii:

  1. a) abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violenţă;
  2. b) găsit sau părăsit în unităţi sanitare.

De asemenea, plasamentul în regim de urgenţă se poate dispune şi în cazul copilului al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reţinuţi, arestaţi, internaţi sau în situaţia în care, din orice alt motiv, aceştia nu-şi pot exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la copil.

În acest sens, consider că se impune modificarea art. 128 (4) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a art. 13 (1) şi (2) din Ordinul nr. 1733/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament şi corelarea lor, în sensul că alocaţia de plasament să fie furnizată cu luna în curs, în baza Indicelui Social de Referință, proporţional cu zilele rămase din luna respectivă, iar începând cu luna imediat următoare plasării copilului în sistemul de protecţie al DGASPC, să fie furnizată în întregime în baza ISR, conform prevederilor legale.

Doamnă ministru, asigurându-vă de întreaga considerație, vă solicit să îmi comunicați planurile pe care ministerul coordonat de dumneavoastră le are în privința îndreptării acestor discrepanţe normative, pentru ca minorii aflaţi în sistemul de protecţie al Statului să beneficieze de aceste drepturi băneşti de la data emiterii Dispoziţiei de plasare în regim de urgenţă, a Hotărârii Comisiei Pentru Protecţia Copilului ori a instanţei de judecată.

Solicit răspuns scris conform Regulamentului Senatului.

 

Comments are closed.